Wypożycz samochód z kierowcą, Fully inclusive Rates

Save up to 35% Zapłać teraz

Warunki

Warunki wynajmu samochodów.

1. Firma Dragon-VIP s.c. zwana dalej WYNAJMUJĄCYM, wynajmuje samochód lub pojazd osobie fizycznej lub firmie zwaną dalej NAJEMCĄ na warunkach opisanych poniżej, a NAJEMCA akceptuje WARUNKI NAJMU stanowiące podstawę łączącego strony w stosunku Umowy Najmu.

2. Najemcą lub użytkownikiem samochodu mogą być osoby posiadające prawo jazdy ważne na terytorium Rzeczypospolitej (RP). Prawo jazdy musi być ważne i takim pozostać do końca wynajmu. Wszyscy obywatele nieeuropejscy muszą posiadać międzynarodowe prawo jazdy. W chwili wynajmu Najemca musi przedłożyć WYNAJMUJĄCEMU dowód osobisty lub paszport oraz ważne prawo jazdy.

3. Prawo do kierowania samochodem Dragon-VIP s.c. posiada Najemca oraz inne osoby wymienione w UMOWIE NAJMU. Dodatkowi kierowcy muszą posiadać prawo jazdy ważne na terytorium RP.

4. Wynajęty Najemcy samochód jest sprawny technicznie, bez wad fizycznych, bez wad prawnych. Posiada kompletne wyposażenie, dokumenty pojazdu oraz jeden komplet kluczy. W momencie wydania samochodu Najemca ma obowiązek zapoznania się z jego stanem, opisanym w umowie najmu co potwierdza podpisem. Wszelkie uwagi dotyczące stanu samochodu powinny być zgłaszane wydającemu w momencie wydania auta.
Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd Wynajmującemu w takim stanie w jakim go wynajął oraz w miejscu i dniu określonym w Umowie Najmu. Przedłużenie najmu może być za zgodą Wynajmującemu zgłoszone telefonicznie lub korespondencją elektroniczną. Przy zwrocie pojazdu Najemca ma obowiązek ponownego sprawdzenia stanu samochodu. Po oględzinach samochodu przez Wynajmującego Najemca podpisuje Umowę Najmu potwierdzając stan zwróconego pojazdu. W momencie zwrotu pojazdu bez weryfikacji go w obecności Najemcy, jak również zwrotu pojazdu brudnego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy za uszkodzenia podczas Najmu bez zatwierdzenia podpisem przez Najemcę, w momencie stwierdzenia uszkodzeń.

5. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art.284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji. W wypadku zgłoszenia Policji przywłaszczenia samochodu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Warunkach Najmu Wypożyczalni Samochodów Dragon-VIP s.c.

6. Doba najmu trwa 24 godziny od momentu podpisania Umowy Najmu. Przedłużenie najmu o 1 godzinę poza pełną dobę skutkuje obciążeniem podwójną dobową stawką najmu.

7. Koszt paliwa nie jest wliczony w cenę najmu. Pojazd jest wydawany z pełnym bakiem paliwa. W przypadku zwrotu wynajmowanego pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa Wynajmujący obciąża Najemcę kosztem brakującego paliwa + koszty operacyjne w wysokości 35%.

8. Firma Dragon-VIP s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy najmu pojazdu bez podania przyczyn nawet jeśli potencjalny Najemca spełnia i akceptuje wszystkie wymagania i procedury obowiązujące przy Wynajmie pojazdu w firmie Dragon-VIP s.c.

9. Pozostawienie kluczyków i dokumentów np. na recepcji hotelu, nie powoduje zakończenia Umowy Najmu. Odpowiedzialność Najemcy za wynajęty pojazd wygasa w momencie pobrania dokumentów i kluczyków pojazdu oraz sprawdzenia pojazdu przez pracownika Dragon-VIP s.c. po otwarciu biura Wynajmującego. Zakończenie Umowy Najmu odbywa się po odzyskaniu kluczyków i dokumentów pojazdu, sprawdzeniu pojazdu oraz wpisaniu daty i godziny zwrotu. Jako datę i godzinę zwrotu przyjmuje się datę i godzinę otwarcia biura Dragon-VIP s.c. następnego roboczego dnia po zwrocie. A zwrot pojazdu poza punktem Dragon-VIP s.c. może odbyć się po wcześniejszej akceptacji Wynajmującego.

10. Godziny pracy biura Dragon-VIP s.c. pn-pt 9-17, sb 9-14. Wynajem lub zwrot wynajętego pojazdu poza godzinami pracy biura droższy o 50,00 PLN.

WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU
11. W przypadku złamania lub podejrzenia złamania któregokolwiek z punktów Warunków Najmu lub Umowy Najmu przez Najemcę UMOWA NAJMU jest automatycznie anulowana bez podania przyczyny przez WYNAJMUJĄCEGO w trybie natychmiastowym. Za wszelkie naruszenia lub złamania Warunków Najmu odpowiada Najemca.

12. Najemcy zabrania się: bezwzględnie palenia papierosów, przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, przewozu zwierząt z wyjątkiem zwierząt domowych po wcześniejszej pisemnej zgodzie Wynajmującego, uruchamiania lub holowania innych pojazdów, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem tj. w rajdach, wyścigach, zawodach oraz wbrew przepisom prawnym, celnym i drogowym wynajmowanym pojazdem.

13. Wynajęty pojazd nie może być używany, jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Najemcy zabrania się wjazdu do krajów nienależących do Uni Europejskiej bez wiedzy i zgody Wynajmującego. Wyjazd wynajmowanym pojazdem poza granice Polski należy każdorazowo zgłosić przed wydaniem pojazdu Wynajmującemu. Wyjazd wynajmowanym pojazdem poza granice Unii Europejskiej musi zostać potwierdzony na piśmie przez WYNAJMUJĄCEGO.

14. Najemca zobowiązuje się do uzupełniania paliwa odpowiednim typem, dla danego typu pojazdu.

OPŁATY
15. Wynajmujący pobiera kwotę za najem przed wydaniem pojazdu. Wysokość opłaty jest określona w chwili rozpoczęcia najmu. Płatność jest dokonywana za pomocą karty kredytowej, przelewem lub gotówkowej (za zgodą Wynajmującego). Najemca jest obligowany do posiadania i okazania karty kredytowej. Wszelkie opłaty są podawane w PLN. Inne warunki płatności mogą zostać ustalone indywidualnie między Wynajmującym a Najemcą.

16. W chwili wynajmu pracownik Dragon-VIP s.c. dokonuje pre-autoryzacji kwoty w ramach zabezpieczenia na poczet Najmu.

17. Pre-autoryzacja kaucji zostaje odblokowana na karcie klienta w ciągu 7-14 dni, zależnie od wewnętrznych rozporządzeń banku właściciela karty kredytowej.

OPŁATY NIEZALEŻNE OD WYNAJMUJĄCEGO
18. Najemca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia prawa oraz opłat związanych z bieżącym użytkowaniem (opłaty parkingowe, przejazdowe). Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem w okresie najmu.

19. W przypadku wcześniejszego zwrotu auta z winy Najemcy, Wynajmujący pobiera 50% dobowej stawki najmu pojazdu za niewykorzystany okres najmu zgodnie z Umową Najmu jaka została zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY
20. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie przestępstwa, które miały miejsce w trakcie trwania najmu, a które powiązane są z użytkowaniem wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem wynajętego pojazdu. Najemca akceptuje, że Dragon-VIP s.c. udostępni policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy.

21. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do standardowej obsługi pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualne uzupełnienie płynu chłodzącego, spryskiwaczy oraz oleju silnikowego. Kontroli sprawności świateł i ewentualna wymiana żarówek na koszt Najemcy.

22. Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę Najemca zobowiązany jest do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe oraz nie pozostawianie kluczyków i dokumentów w wynajmowanym pojeździe. W przypadku, gdy na wskutek utraty kluczyków lub dokumentów Wynajmujący lub osoba trzecia ponosi szkodę, Najemca obowiązany jest do pokrycia pełnej szkody poniesionej przez Wynajmującego lub osobę trzecią.

USZKODZENIA, UTRATA, KRADZIEŻ
23. Gdy wynajęty pojazd został uszkodzony, skradziony bądź utracony cały lub jego część, z winy Najemcy, wówczas Najemca ponosi finansową odpowiedzialność w wysokości kosztów niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody, a także:

a.zapłaty Wynajmującemu kwoty wszystkich strat a w szczególności poniesionych przez Wynajmującego wydatków związanych z odzyskaniem lub naprawą pojazdu lub zapłaty równowartości pojazdu.
b.pokrycia szkody wynikającej z utraty wartości wynajmowanego pojazdu.
c.zapłaty Wynajmującemu równowartości utraty wpływów z wynajmu, obejmujący iloczyn dni, w których Wynajmujący był pozbawiony możliwości korzystania z samochodu w ramach prowadzonej działalności i dziennej stawki z tytułu najmu pojazdu.
d.powyższe obowiązki obciążają Najemcę również w sytuacji, gdy on lub inna osoba kierująca samochodem narusza warunki najmu, przepisy prawne, celne albo warunki ubezpieczeniowe.

24. W przypadku utraty kluczyków od pojazdu lub dokumentów pojazdu Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą.

WYPADKI ORAZ KRADZIEŻE
25. W razie zaistnienia wypadku lub kradzieży lub uszkodzenie pojazdu w jakikolwiek inny sposób Najemca lub inna osoba kierująca pojazdem musi natychmiast wezwać Policję na miejsce zdarzenia a Najemca powinien zażądać od Policji wydania sporządzonego protokołu. Najemca powinien natychmiast powiadomić Wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach pojazdu lub jego kradzieży. Najemca w żadnym wypadku nie może akceptować roszczeń drugiej strony. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu Umowa Najmu zostanie zakończona w dniu dostarczenia raportu z wypadku lub kradzieży z wynajętego pojazdu zgodnie z datą uwidocznioną na raporcie policyjnym. Najemca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Wynajmującemu oraz/lub jego towarzystwie ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych związanych z wypadkiem, szkodą lub kradzieżą w szczególności po przez:

a. dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku.
b. dostarczenia pełnych danych uczestników oraz świadków zdarzenia oraz dokładnego opisu szkody.
c. nie pozostawieniu samochodu bez opieki lub zabezpieczenia.
d. w przypadku gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią – podjęcie niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenia dowodów mogących się przyczynić do ustalenia sprawcy szkody.

26. W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę Wynajmującemu lub osobie trzeciej.

UBEZPIECZENIE
27. Firma Dragon-VIP s.c. zapewnia ubezpieczenie ważne na terytorium Rzeczypospolitej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) przysługuje wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za zgodą Wynajmującego. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia dołączone jest do dokumentów pojazdu.

AWARIE TECHNICZNE WYNAJMOWANEGO POJAZDU
28. W razie awarii technicznej pojazdu Najemca ma obowiązek do zabezpieczenia pojazdu oraz powiadomienia Wynajmującego dotyczącego stanu technicznego oraz miejsca postoju pojazdu. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek napraw lub przeróbek pojazdu bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Wynajmującego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY ZA POWSTAŁE SZKODY
29. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody jakich się dopuścił wobec Wynajmującego lub osoby trzeciej w przypadku:

a. umyślnego działania lub wskutek niedbalstwa.
b. uszkodzenia karoserii, wnętrza wynajmowanego pojazdu, opon, kołpaków, lusterek, wycieraczek, szyb, felg itp.
c. zgubienia kluczyków lub dokumentów pojazdu (KARA UMOWNA 500,00PLN), zgubienia lub uszkodzenia dodatkowego wyposażenia jak np. nawigacja GPS, foteliki dla dzieci itp.
d. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, bez ważnego prawa jazdy.
e. niezwrócenia kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego po kradzieży samochodu.
f. ucieczki z miejsca wypadku.
g. odmowy wypłaty odszkodowania Wynajmującemu przez ubezpieczyciela z winy Najemcy (KARA 5000,00PLN).
h. paleniu papierosów w wynajmowanym pojeździe (KARA UMOWNA 500,00PLN). Niezwrócenia mapy drogowej (KARA 50,00 PLN za mapę).
i. postoju wynajmowanego pojazdu spowodowanego z przyczyny uzupełnienia w/w rzeczy lub z winy Najemcy.
j. demontażu części wyposażenia samochodu lub dokonywanie innych przeróbek czy zmiana bez zgody Wynajmującego.
k. braku części wyposażenia pojazdu niewymienionych w cenniku opłat wg cennika producenta + marża 35%.
l. utraty gwarancji na pojazd z winy Najemcy (KARA 5000,00PLN).
m. udostępnianiu samochodu osobom niewymienionym w umowie najmu (KARA UMOWNA 2000,00PLN).
n. zgłoszenie policji przywłaszczenia pojazdu przez Najemcę (KARA 5000,00PLN).

SIEDZIBA I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
30. Prawem Umowy Najmu jest prawo Polskie. Wszelkie spory które mogą powstać w związku z Umową Najmu podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

OŚWIADCZENIE NAJEMCY
31. Najemca oświadcza iż upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez podpisu. Oświadcza, że znane są mu Warunki Najmu, a także zakres jego ewentualnej odpowiedzialności za uszkodzenia składając podpis na Umowie Najmu. Akceptuje je oraz potwierdza że podane dane do Umowy Najmu są prawdziwe.

32. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych Wynajmującemu i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U.Nr 133 poz.:883) w celach marketingowych. Najemca oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.